CSR - Elverdal

Elverdal lever opp til det samfunnsansvaret som er formulert i konvensjonene som ligger til grunn for FNs ti Global Compact-prinsipper angående menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Menneskerettigheter

Elverdal forplikter seg alltid til å overholde gjeldende lovgivning og regulering som forbyr forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, kjønn, religion, politisk overbevisning, nasjonal tilhørighet eller tro, politisk syn, seksuell legning, alder, funksjonshemming eller nasjonal, sosial eller etnisk opprinnelse. Ved å oppfylle kontrakten forplikter Elverdal seg således til å overholde grunnleggende menneskerettigheter, som definert i prinsipp 1 og 2 i FNs Global Compact, og som uttrykt i bl.a. ILO-konvensjon nr. 100 (1951) om likelønn og nr. 111 (1958) om diskriminering.

Arbeidstakerrettigheter

Elverdal forplikter seg til å overholde grunnleggende arbeidstakerrettigheter, som bl.a. innebærer at leverte produkter og deler av disse:

Elverdal forplikter seg til å overholde grunnleggende arbeidstakerrettigheter som definert i prinsipp 3, 4, 5 og 6 i FNs Global Compact.

Miljø

Elverdal forplikter seg til å verne om natur og miljø, slik at samfunnsutviklingen kan skje på et bæredyktig grunnlag med respekt for menneskets livsvilkår og med hensyn til bevaring av dyre- og planteliv. Elverdal vil ved produksjon og levering tilstrebe:

Elverdal vurderer hva som er realistisk å oppnå ved bruk av den beste tilgjengelige teknologi, inkludert mindre forurensende råvarer, prosesser og anlegg og de best mulige forurensingsbekjempende tiltak. Elverdal vil overholde prinsipp 7, 8 og 9 i FNs Global Compact.

Antikorrupsjon

Korrupsjon defineres som:

Elverdal vil unngå alle former for korrupsjon som definert i prinsipp 10 i FNs Global Compact.