Minimumskrav ved legging av gummibelegg

Underlag

Skal man legge gummibelegg på et sted uten solid grunn, er minimumskravet at grunnenman skal legge gummibelegget på har en tykkelse på minimum 15 cm og bestå av asfalt, betong eller fliser. Dette inkluderer underlaget som skal bygges opp av grus, pukk/shingel eller resirkulert betong.

I prosjektutviklingen skal det redegjøres for hvordan dreneringen løses.

Bruksområder

Til sportsbelegg eller oppholdsområder uten fallhøyde – etablert på eksisterende solid grunn (asfalt, betong, fliser eller nyetablert asfalt, betong, fliser) anbefales min. 20mm EPDM toppbelegg. Grunnen skal alltid primes på forhånd.

Til sportsbelegg eller oppholdsområder uten fallhøyde– etablert på ny grunn av stabilgrus, pukk/shingel eller resirkulert materiale anbefales min. 40mm gummibelegg (25mm basebelegg SBR gummi + 15mm toppbelegg EPDM)

Fallunderlag av gummi til lekeplass med fallhøyde

Gummibeleggets tykkelse skal som et minimum tilpasses det enkelte produkt og dets maksimale frie fallhøyde fra 0-3 meter. Toppbelegget av EPDM skal som et minimum være 15 mm over hele flaten.

Alle typer gummibeleggskal legges helt opp til fast kanteller legges under nivå f.eks. ved skjæring i asfalt. Se under punktet skjæring og kanter.

Skjæring

Skjæring i solidgrunn – vinkelrett dybde på min. 2cm, rillebredde på min. 5cm, der det min. skjæres skråstilt 45 grader innvendig ut til ytterste kantrille. Den loddrette kanten skal være limet på forhånd.

Legging under nivå

Jord/gress: Hele gummibelegget legges min. 5 cm under nivå.

Løst materiale: Toppbelegningen føres min. 10cm under løst materiale.

Generelt anbefaler vi ikke løst materiale ved kornstørrelser under 2mm, f.eks. sandkassesand, i kombinasjon med gummibelegg med fallhøyde. Dette skyldes at gummioverflaten over tid mister sin elastisitet, samt at korn ”klister” seg til gummi ved fuktige værforhold.

Skjæring mellom fargeskift: Ved alle fargeskift skjæres kanten loddrett og kanten skal til enhver tid være forhåndslimt.

Liming mellom to farger skal utføres under tørre forhold for å sikre optimalt feste.

Kant

Kanter som støter inntil det helstøpte gummibelegget kan være av tre, betong, fliser, gummi, aluminium/jern/stål eller lignende. Alternativt kan gummien føres ned i jorden, se punktet om skjæring.

Teknisk data, gummi

S- kurve for belegg skal kunne dokumenteres.

Støtabsorbering ved en fallhøyde på mer enn 60 cm, skal til enhver tid oppfylles iht. EN1177

Det skal kunne dokumenteres at det ikke forekommer migrasjonav stoffer iht. EN 71-3

Det skal kunne dokumenteres, at PAH-verdiene er under tillatte grenseverdi, f.eks. ZEK. 01.4-08

Base: SBR gummi i en tykkelse som sikrer den nødvendige støtabsorpsjon jf. EN1177

EPDM gummi (topplag): Kornstørrelse i intervallet 0,5-4mm avhengig av produsent.

Brannhemmende: Det skal som et minimum kunne dokumenteres klassifikasjon av brannhemmende materiale iht. EN13501-1 (Brannklassifikasjon av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifikasjonut fra resultater som er oppnådd ved testingav brannreaksjon) og/eller EN ISO 11925-2 (Testing av brannreaksjon - Byggevarers antennelighet ved direkte flammepåvirkning - Del 2: Enkeltflammetesting)

Helstøpte gummiprodukter av typen « Gummiflis» / ”Ecoscape” anbefales ikke som egnet til belegningsmateriale . Årsaken er at materialet generelt ikke kan leve opp til ovenfor nevnte minimumskrav. Materialets struktur reiser problematikk rundt den fremtidige driften, f.eks. i forbindelse med muligheten for at ugress kan etablere seg, glasskår ikke kan feies opp, brennbarhet/ildspåsettelse samtat kanyler og porøsitet kan plukkes fra hverandre og puttes i munnen.

Heftmateriale/ PU-lim

Ved blanding og påføring settes det krav til bruk av obligatorisk sikkerhetsutstyr, se produsentens krav om dette.

Skal det legges striper i gummien med rent hvitt, skal det brukes et spesielt aromatisk heftmateriale av typen «Alifatisk en-komponent binder».

Utførelse

Kalandreringavtopplaget: Topplaget skal til enhver tid kalenderes og/eller rulles, slik at overflaten fremstår jevn og lukket.

Herding/avsperringav området

Herdningstiden for helstøptgummibelegg er mellom 16 – 24 timer etter at støpningen er utført. For å unngå skader/spor i gummibelegget anbefales det at området sperres av med gjerder mens støpningen pågår. I særlige tilfeller kan det også være nødvendig med vakt på stedet for å hindre adgang til gummibelegget.

Temperatur /værforhold ved støpning av gummibelegg

Det anbefales at det alltid er over 8 – 10 grader celsius, når gummibelegget skal støpes.

Under støpningen av toppbelegget (EFDM) er det helt nødvendig med oppholdsvær.

Vinterforanstaltninger: Ved støpningav gummibelegg når det er under 8 grader, fuktigvær og frost, anbefaler vi at det blir etablert vinterforanstaltninger i form av dekke, telt og oppvarming med varmekanoner. Prisen for vinterforanstaltninger er avhengig av sakens omfang.

Vedlikehold om vinteren

Snø kan fjernes fra gummibelegget ved at det feies med en liten hagetraktor/freser som har en roterende kost. Selve gummibelegget kan saltes. Hvis saltet avgir saltavleiringer, kan gummibelegget enkelt rengjøres med en høytrykkspyler om våren (anbefales).