CSR - ElverdalElverdal lever opp til det samfunnsansvaret som er formulert i konvensjonene som ligger til grunn for FNs ti Global Compact-prinsipper angående menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.


Menneskerettigheter

Elverdal forplikter seg alltid til å overholde gjeldende lovgivning og regulering som forbyr forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, kjønn, religion, politisk overbevisning, nasjonal tilhørighet eller tro, politisk syn, seksuell legning, alder, funksjonshemming eller nasjonal, sosial eller etnisk opprinnelse.

Ved å oppfylle kontrakten forplikter Elverdal seg således til å overholde grunnleggende menneskerettigheter, som definert i prinsipp 1 og 2 i FNs Global Compact, og som uttrykt i bl.a. ILO-konvensjon nr. 100 (1951) om likelønn og nr. 111 (1958) om diskriminering.


Arbeidstakerrettigheter

Elverdal forplikter seg til å overholde grunnleggende arbeidstakerrettigheter, som bl.a. innebærer at leverte produkter og deler av disse:

 • ikke er produsert i strid med det generelle forbudet mot tvangsarbeid, jf. bl.a. ILO-konvensjon nr. 29 (1930) og nr. 105 (1957)
 • ikke er produsert i strid med det generelleforbudet mot barnearbeid, jf. bl.a. ILO-konvensjon nr. 138 (1973) og nr. 182 (1999)
 • er produsert under forhold der det generelleprinsippet om retten til organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger er sikret, jf. bl.a. ILO-konvensjon nr. 87 (1948), nr. 98 (1949) og nr. 135 (1971)
 • er produsert under forhold der det generelleprinsippet om retten til rimelig lønn er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvensjon nr. 26 (1928) og nr. 131 (1970)
 • er produsert under forhold der det generelleprinsippet om retten til rimelige arbeidstider er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvensjon nr. 1 (1919) og nr. 30 (1930)
 • er produsert under forhold der det generelleprinsippet om retten til et trygt og sunt arbeidsmiljø er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvensjon nr. 155 (1981)
Elverdal forplikter seg til å overholde grunnleggende arbeidstakerrettigheter som definert i prinsipp 3, 4, 5 og 6 i FNs Global Compact.
Miljø


Elverdal forplikter seg til å verne om natur og miljø, slik at samfunnsutviklingen kan skje på et bæredyktig grunnlag med respekt for menneskets livsvilkår og med hensyn til bevaring av dyre- og planteliv. Elverdal vil ved produksjon og levering tilstrebe:

 • å forebygge og bekjempe forurensing av luft,vann, jord og undergrunn samt vibrasjoner og sjenerende støy
 • å bruke hygieniske prosesser som har betydningfor miljøet og for mennesker
 • å begrense bruk og avfall av råstoffer ogandre ressurser
 • å fremme bruk av renere teknologi · å begrense problemer i forbindelse med avfallshåndtering
Elverdal vurderer hva som er realistisk å oppnå ved bruk av den beste tilgjengelige teknologi, inkludert mindre forurensende råvarer, prosesser og anlegg og de best mulige forurensingsbekjempende tiltak. Elverdal vil overholde prinsipp 7, 8 og 9 i FN's Global Compact.
Antikorrupsjon


Korrupsjon defineres som:

 • aktiv bestikkelse som definert i henholdsvisart. 3 i Europarådets vedtak av 26. mai 1997 og art. 3, nr. 1, i Europarådets felles aksjon 98/742/RIA samt
 • all slags misbruk av betrodd makt med den hensiktå oppnå en fordel, f.eks. passiv bestikkelse, underslag, bedrageri, svindel og embetsmisbruk.