Veiledning til gummibelegg – minimumskravBunn
Ved etablering av gummi på et område uten eksisterende solid bunn er minimumskravet at bærelaget må være av asfalt, betong, fliser inkl. bunnstrukturer, eller bunnstrukturer i form av stabil grus, pukk/singel eller knust betong med min. tykkelse på 15 cm.
For alle bunnstrukturer må vannet kunne dreneres bort.

Under prosjektutviklingen må det redegjøres for løsning av drenering av vannet.


Bruksområder
For sportsbelegg eller oppholdsarealer uten fallhøyde - etablert på eksisterende fast bunn (asfalt, betong eller fliser) - anbefales min. 20 mm EPDM toppbelegg. Den må alltid være primet i bunnen.
For sportsbelegg eller oppholdsområder uten fallhøyde - etablert på en ny bunn av stabil grus, pukk/singel eller knust betong, anbefales min. 40 mm gummibelegg (25 mm basisbelegg SBR-gummi + 12 mm toppbelegg EPDM).


Lekeplass gummibelegg med fallhøyde
Tykkelsen på gummibelegget må som et minimum tilpasses det enkelte produkts maksimale frie fallhøyde fra 0-3 m. EPDM-toppbelegget må være minst 12 mm over hele overflaten.
Alle typer gummibelegg må skyves opp til en fast kant eller bringes under nivå, f.eks. ved skjæring i asfalt. Les mer under punktet skjæring og kanter.


Skjæring
Skjæring i fast bunn - vinkelrett dybde på min. 2 cm, sporbredde på min. 5 cm, hvor det min. skjæres skrått 45 grader innvendig ut til ytterste kantspor.
Loddrett kant må limes.


Nedføring under nivå
Jord/gress: Hele gummibelegget holdes min. 5 cm under nivå.
Løst materiale: Toppbelegget føres min. 10 cm under løst materiale.
Generelt anbefaler vi ikke løst materiale med kornstørrelser under 2 mm, f.eks. sandkassesand, i kombinasjon med gummibelegg med fallhøyde. Det er fordi gummioverflaten over tid mister sin elastisitet og korn «kleber seg» til gummi under fuktige værforhold.
Skjæring mellom fargeendringer: Ved alle fargeendringer skjæres kanten loddrett, og kanten må limes til enhver tid.
Liming mellom to farger må utføres under tørre forhold for å sikre optimal vedheft.


Kant
Kanter ved siden av det helstøpte gummibelegget kan være tre, betong, fliser, gummikant, aluminium/jern/stål eller lignende. Alternativt føres gummien ned i bakken - se flere detaljer under punktet skjæring.
Teknisk data, gummi Støtdemping ved fallhøyde over 60 cm må til enhver tid oppfylles iht. EN1177.
Det må være mulig å dokumentere at det ikke er migrasjon av stoffer iht. EN 71-3.
Det må være mulig å dokumentere at PAH-verdier er under de tillatte grenseverdiene, f.eks. ZEK. 01.4-08.
Base: SBR-gummi i lagtykkelse som sikrer nødvendig støtdemping, jf. EN1177.
EPDM-gummi (topplag): Kornstørrelse innenfor området 0,5-4 mm, avhengig av produsent.
Brannhemmende: Det skal min. dokumenteres klassifisering av brannhemmende materiale iht. EN13501-1 (Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning) og/eller EN ISO 11925-2 (Prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning — Antennelighet av byggeprodukter ved direkte påvirkning av flamme - Del 2: Prøving med én enkelt flamme)
Helstøpte gummiprodukter av typen «gummiflis»/«Ecoscape» anbefales ikke som egnet for beleggsmateriale. Årsaken er at materialet generelt ikke kan leve opp til minimumskravene ovenfor. I tillegg reiser materialets struktur flere problematikker angående fremtidig drift, f.eks. i forbindelse med muligheten for at ugress kan etablere seg, glasskår ikke kan feies opp, brennbarhet/branntenning samt nåler og porøsitet kan skrelles fra hverandre og puttes i munnen.


Bindemiddel/PU-lim
Det stilles krav til nødvendig sikkerhetsutstyr som skal brukes til blanding og legging, jf. produsentens erklæring om dette.
Ved ren hvit oppstriping i gummi, skal det brukes et spesielt aromatisk bindemiddel av typen «Alifatisk en-komponent bindemiddel».


Utførelse
Polering av topplag: Topplag må til enhver tid være polert og/eller valset slik at overflaten ser jevn og lukket ut.


Herding/avsperring av området
Herdetiden for helstøpt gummibelegg er mellom 16 - 24 timer etter fullført støping. For å unngå skader/spor i gummibelegget, anbefales det at området der gummi støpes alltid er avsperret med byggeplassgjerder. I spesielle tilfeller kan det også være behov for vakt på stedet for å forhindre tilgang til gummibelegget.


Temperatur/værforhold ved støping av gummibelegg

Det anbefales at den alltid er over 8 - 10 grader Celsius når gummibelegg støpes.
Spesielt ved støping av toppbelegg (EPDM), må det være tørt vær.
Vinterforanstaltninger: Ved støping av gummibelegg under 8 grader, fuktig vær og frost, anbefaler vi at vintertiltak etableres i form av tildekninger, telt og oppvarming med varmekanoner. Prisen på slike vintertiltak avhenger av sakens omfang.


Vedlikehold om vinteren
Snø kan feies bort fra gummibelegg med en liten hagetraktor/snøfreser med en roterende kost på. Selve gummibelegget kan saltes. Hvis saltet avgir saltavleiringer, anbefaler vi at gummibelegget rengjøres med høytrykksspyler om våren.